POBOLJŠANJE AKTUELNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

Kategorija: Okolina

POBOLJŠANJE AKTUELNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM ODBACITI OTPAD NIJE RJEŠENJE! Jedan od najvećih problema današnjice jeste problem upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom predstavlja ekonomski…

Projekat

Naziv projekta: POBOLJŠANJE AKTUELNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

POBOLJŠANJE AKTUELNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM ODBACITI OTPAD NIJE RJEŠENJE! Jedan od najvećih problema današnjice jeste problem upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom predstavlja ekonomski i ekološki razumno upravljanje otpadom od njegovog nastanka, sakupljanja, prevoza, iskorištavanja i obrade do konačnog odlaganja uz zakonsku odgovornost i obavezu smanjivanja otpada. Prilagođavanjem prirode sebi, čovjek narušava ravnotežu u prirodi. Treba imati uvijek na umu staru izreku koja kaže da „prirodu nismo naslijedili od starijih predaka,već smo je posudili od mladih naraštaja“. Projekat ima za cilj podizanje javne svijesti o potrebi zaštite okoliša/životne sredine, putem unapređenja upravljanja otpadom. Privredni i tehnološki razvoj posljednjih decenija ugrožava život i zdravlje ljudi na više načina.Znatan broj ljudi nema dovoljnu svijest u pogledu zaštite okoliša. Zbrinjavanje otpada, posebno komunalnog, u većini lokalnih zajednica predstavlja problem.Osnovno ljudsko pravo, zagarantovano Ustavom, je Pravo na zdrav život u zdravom okolišu. Svi smo svjesni zagađenja i uništenja okoliša/životne sredine i posljedica čovjekove (ne)brige. NIJE SAV OTPAD SMEĆE! U Bosni i Hercecgovini zaštiti okoliša pridaje se poseban značaj tek posljednjih nekoliko godina, što se ogleda u donošenju odgovarajućih zakonskih akata. U 2000. donesena je „Strategija upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“. U većini slučajeva problem predstavlja nedostatak zakonske regulative koja bi riješila taj problem.Ukazuje se na potrebu donošenja jedinstvenog zakona na državnom nivou koji će regulisati problem otpada,kao i drugih ekoloških problema.Takođe je potrebno uraditi Planove upravljanja otpadom na kantonalnom nivou, te Lokalne akcione planove na nivou opština koji će biti usklađeni sa kantonalnim planovima. Do danas su poduzete mnoge aktivnosti po ovom pitanju, neke od deponija su izgrađene ili su u fazi izgradnje ili sanacije. Prema podacima Uprave Civilne zaštite FBiH samo na području FBiH postoji 21 uređena deponija, te 33 djelomično ili nikako uređene općinske deponije. Istovremeno, prema podacima iz Strategije za zbrinjavanje čvrstog otpada, na teritoriji FBiH nalazi se 1.893 nelegalnih odlagališta različite površine . Kroz zakonsku regulativu se teži smanjenju količina otpada,a osnovna težnja je da se svi otpadi koji se dobivaju u procesu proizvodnje,potrošnje i drugim radnjama koriste kružni tok: Redukcion – smanjenje ili sprečavanje nastanka otpada, Reuse – ponovno upotreba otpada bez obrade, Resycling –obrada otpada za materijalno ili energetsko iskorištavanje, Recovery – obnavljanje, ponovna upotreba za istu namjenu ali uz obradu. MOGUĆI NAČINI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINA U pitanju je kompleksan zadatak, koji zahtijeva planski pristup. Upravljanje čvrstim otpadom u BiH je na najnižem nivou u regionu iako je od ključne važnosti za zdravlje stanovništva i zaštitu životne sredine. U cilju sprečavanja individualnog spaljivanja otpada iz domaćinstava neophodno je organizovati prevoz čvrstog otpada na području cijele općine na gradsku deponiju. Omogućiti selektivno prikupljanje otpada koji se mogu iskoritit kao sirovina za novi proizvod. Prije svega potrebno je registrovati sve divlje deponije, u dogovoru s građanima regulisati odvoz otpada i uklanjanje divljih deponija. Neophodno je poduzeti aktivnosti na podizanju javne svijesti građana o problemu komunalnog otpada. Novi kadrovi bi trebali da objasne ljudima kako da smanje količine otpada, te da ih ubijede zašto je bolje ne stvarati otpad. ZAKLJUČAK Očekuju se da se izrade optimalni Planovi upravljanja komunalnim otpadom i akcioni planovi za njihovu realizaciju, sve u sklopu sa zakonskom legislativom u Bosni i Hercegovini. Adekvatnim planiranjem potrebno je uključiti sve općine u BiH u sistem regionalnog odlaganja otpada. Projektu izgradnje sanitarnih regionalnih deponija, koji je značajan za sve građane BiH, treba dati državni značaj. Čitav projekat može biti doveden u pitanje ukoliko se ne obezbjede dodatna sredstva i ozbiljnije ne pristupi ovako zahtjevnom projektu. Očekivani pozitivni ekološki efekti realizacije projekata regionalnih deponija ogledaju se u sljedećem: - Smanjenje količina otpada koji se odlažu u deponije i mnogobrojnih štetnih supstanci koje direktno ili indirektno negativno utiču na zdravlje ljudi. - Smanjenjem ukupnih količina otpada uslovljava se bolje korištenje zapremina postojećih deponija otpada i niz drugih prednosti. Pozitivni ekonomski efekti mogu se očekivati u sljedećem: - Izdvajanje svih korisnih komponenti iz otpada i njihovo korištenje u tehnološkim procesima. - "Čuvanje" dijela primarnih sirovina (neobnovljive) za buduće generacije. - Uštede u potrošnji energije pri prizvodnji određenih proizvoda pri korištenju recikliranih sekundarnih sirovina. - Otvaranje novih radnih mjesta, odnosno, zapošljavanje. - Brojni ekološki, ekonomski, socijalni, zdravstveni i drugi aspekti, upućuju na potrebu što bržeg organizovanja i upravljanja otpadom na svim nivoima i na cijelom teritoriju BiH. Ovaj projekat je samo mali doprinos osvještenju po pitanju stanja u oblasti otpada, kao jednog od prioritetnih problema.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Adnan Karzić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Haris Selimović

Škola

Naziv škole: Gimnazija Muhsin Rizvić
Grad: Kakanj

Supervizor

Ime i Prezime: Muamer Jagodić
Top