Okolina

Sam pojam održivosti odnosi se na način života u kojem će buduće generacije imati sve neophodno za ispunjavanje svojih potreba. Bosanska naučna olimpijada je jedan od koraka u našoj težnji da kroz obrazovanje razvijemo svijest i osjećaj odgovornosti u našem društvu, da potaknemo razvoj individualne odgovornosti za brigu o okolišu, te da usmjerimo resurse obrazovanja i mlade intelektualce na probleme okoline.


Upravljanje zemljištem


Upravljanje zemljištem se može definisati kao proces upravljanja korištenjem i razvojem zemljišnih resursa na održiv način, u urbanim i suburbanim sredinama. Upravljanje zemljištem se koristi u razne svrhe koje mogu uzajamno djelovati ili biti konkurenti. Stoga, poželjno je planirati i upravljati svim vrstama primjena na jedan integrisan način.


Krčenje šuma


Krčenje šuma odnosi se na pretvaranje šumskih predjela u nešumske, s ciljem korištenja istih u službi oranica, pašnjaka, urbanih predjela, ili ledina. Uopćeno govoreći, uklanjanje ili destrukcija značajnih šumskih predjela nerijetko dovode do degradacije okoline i smanjenja biodiverziteta.


Upravljanje ekosistemom


Termin „upravljanje ekosistemom“  se uveliko koristi i predlaže u laičkoj i stručnoj književnosti  kao moderno rješenje i prioritetan način upravljanje prirodnim resursima i ekosistemom. Zagovornici ovo pristupa opisuju upravljanje ekosistemom kao pristup posredstvom kojeg je moguće zaštititi okolinu, sačuvati zdrave ekosisteme i biološki diverzitet, te osigurati održiv razvoj.


Bioremedijacija


Bioremedijacija odnosi se na biološku remedijaciju problema okolinu korištenjem biljaka. Ovaj pristup ostvaruje se kroz korištenje bioloških posrednika, kao što su bakterije ili biljke s ciljem uklanjanja ili neutraliziranja zagađivača i nečistoća u zagađenoj vodi ili zemljištu. Ovaj pristup također uključuje fitoremedijaciju, konstrukciju močvara za obradu otpadnih voda, biorazgradnju i druge procese.


Zagađenje zraka  


Zagađenje zraka odnosi se na degradaciju kvalitete zraka uzrokovane neželjenim hemikalijama i drugim materijalnima u zraku. Takvo stanje zraka ugrožava zdravlje, sigurnost i blagostanje ljudi, utječe na svakodnevni život, te ugrožava zdravlje životinja i uzrokuje brojne štete na biljkama.


Zagađenje zemljišta


Zagađenje zemljišta se može definisati kao prisustvo trajnih otrovnih jedinjenja, hemikalija, soli, radioaktivnih materijala ili uzročnika/prenosnika bolesti u zemljištu, što štetno djeluje na rast biljaka i zdravlje životinja.


Zagađenje vode


Do zagađenja vode dolazi uvođenjem raznih supstanci koje vodu čine nečistom, u poređenju sa netaknutim vodama. Do zagađenja najčešće dolazi erozijom tla, izljevanjem otrovnih hemikalija iz industrija u vodu ili miješanjem otpadnih voda iz domaćinstava, industrija ili poljoprivrede sa vodom.


Buka


Buka ili narušavanje životne sredine bukom odnosi se na neprijatne mašinske ili ljudski stvorene zvukove koji uznemiravaju okolinu. Najčešći oblik narušavanja okoline bukom je kroz neprijatne zvukove uzrokovane saobraćajem i prevoznim sredstvima.


Smanji-Upotrijebi ponovo-Recikliraj


Prevencija i smanjenje otpada odnosi se se smanjenu potrošnju i bacanje korištenih proizvoda. Ovaj način brige o okolišu se ostvaruje kroz kupnju proizvoda koji duže traju i proizvoda koji imaju smanjen udio otrovnih materijala, te redizajniranje proizvoda s ciljem smanjenog korištenja sirovina u samom procesu proizvodnje, odnosno korištenje i kupnju izdrživih i kvalitetnih proizvoda koji se mogu ponovo upotrijebiti ili reciklirati.


Drugi način smanjenja otpada jeste ponovna upotreba predmeta, koja se ostvaruje kroz popravljanje istih u slučaju kvara, prodaju ili doniranje predmeta dobrotvornim ustanovama i društvima. Ponovna upotreba jednog proizvoda je korisnija i efektivnija od  reciklaže, jer proizvod nije potrebno ponovo procesuirati za upotrebu.


Reciklaža pretvara suvišni i otpadni materijal u vrijedne resurse. Reciklažom se zapravo stvaraju brojne ekološke, financijske  i društvene pogodnosti. Materijali poput stakla, metala, plastike i papira se skupljaju, te šalju u postrojenja gdje se obradom takvih materijala stvaraju novi proizvodi.

Top