Pravila

Pravila BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD

 • Učenici nemaju pravo prijaviti projekte koji su prezentirani na prethodnim Olimpijadama, kao i drugim takmičenjima
 • Jedan projekt mogu prezentovati maksimalno dva učenika
 • Supervizor projekta mora biti iz srednje škole kao i prijavljeni učenici
 • Akreditacije Olmpijade mogu dobiti isključivo finalisti i njihovi supervozori
 • Prijava projekta mora sadržavati sve potrebne informacije o projektu (tabele, grafikone, rezultate istraživanje, i ostale relevantne podatke)
 • Promjena imena učenika/učesnika I supervizora neće biti moguća nakon objavljivanja liste finalist
 • Projektna dokumentacija mora biti kompletirana do posljednjeg dana registracije


Kako kvalificirati projekt za BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD

 • Projekte mogu prijaviti isključivo učenici srednjih škola
 • Učenici mogu prijaviti samo jedan projekt
 • Projekt ne smije biti stariji od 12 mjeseci
 • Projekti mogu biti prezentirani na bosanskom ili engleskom jeziku


Opći uslovi


Svaki učesnik bi trebao izabrati jedan istraživački ili eksperimentalni projekt vezan za oblasti definisane na web stranici BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD. Projekti u vidu demonstracija, objašnjavanja pojmova, modela i opreme nisu prigodni za natjecanje na Bosanskoj Naučnoj Olimpijadi.


Projekt može biti dio profesionalnog istraživačkog rada, uz napomenu da učesnik može predstaviti samo dio na čijoj je izradi aktivno učestvovao.


Svi učenici moraju izvršiti online registraciju putem linka (olympiad.ibu.edu.ba).

Također, potrebnu papirologiju treba da ispuni mentor projekta, roditelji ili neka druga starija osoba kako bi se garantovala prisutnost učenika na Bosanskoj Naučnoj Olimpijadi.


Svi učesnici Olimpijade moraju da budu u prisustvu odrasle osobe (roditelj, učitelj ili mentor projekta).


Da bi online registracija bila potpuna, učenici trebaju priložiti sažetak projekta, kao i neophodnu dokumentaciju.


Učenici bi trebali poslati sažetak projekta, kao i neophodnu dokumentaciju kako bi kompletirali proces online registracije.


Kopije sažetka će biti dostavljene članovima komisije BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD prije početka ocjenjivanja. Učesnici trebaju imati vlastite kopije dokumentacije koje će izlagati na svom štandu.

Svaki projekt koji je u fazi izgradnje može da učestvuje na BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD. Vrednovat će se dotadašnji napredak projekta. Prezentovanje rada bi se trebalo odnositi na poređenju podataka koji su se imali prije početka projekta pa do trenutnog stanja.


Svi članovi tima treba da budu uključeni u izradu projekta, poznavajući sve aspekte projekta. Kod timskog rada vrednuje se učešće svakog člana u izradi projekta.


Svi projekti moraju da budu usklađeni sa pravilima BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD za sigurnost i izlaganje.
 


PRAVILNIK ZA SIGURNOST I IZLAGANJE


Komitet za izlaganje i sigurnost na Bosanskoj Naučnoj Olimpijadi autoriziran je za nadgledanje sigurnosti izlaganja na Bosanskoj Naučnoj Olimpijadi.  Komitet može vršiti preinake projektnih izlaganja kako bi se osiguralo sigurno izvođenje.

Dimenzije projektnog displeja za takmičenje:
76 cm - dubina
122 cm - širina
274 cm -  visina od zemlje pa do vrha projekta


Navedene veličine označavaju maksimalne parametre. Projektni displej može biti manji od spomenutih. Navedeni parametri uključuju svu opremu I materijale kako bi prezentacija projekta bila potpuna (table, modeli, alati i uređaji). Organizacioni odbor Bosanske Naučne Olimpijade za svaki projekt obezbjeđuje izložbeni prostor.

Projektni štand


Učenici će projektni stand koristiti u svrhu postavljanja projektih displeja. Dozvoljeno je postaviti prethodno dekrisane displeje. Ukoliko projekt nije ranije dekorisan, postavljanje se vrši prije svečanog otvaranja Olimpijade, uz asistenciju osoa zaduženih ispred organizatora. Ako niti jedno od spomenutih opcija nije izvodiva, Bosanska Naučna Olimpijada će omogućiti displej za izlaganje. Materijali za dekoraciju displeja moraju biti prethodno pripremljeni.


Nedozvoljene radnje u krugu prostora za izlaganje

Izlaganje ne smije da posjeduje ništa od navedenog:

 • Mikrobne kulture ili gljivice, žive ili mrtve. Umjesto toga pokušajte da ih fotografišete.
 • Izlaganje životinja
 • Preparirane životinje, bilo da su cijele ili neki od njihovih dijelova tijela (uključujući i ljudske dijelove tijela). Zubi, kosa, nokti, histološki rezovi su dozvoljeni ako su na prikladan način dobiveni i ako je  zadovoljena određena forma.
 • Fotografije koje pokazuju životinje u bilo kojem neustaljenom položaju.
 • Javni ili prekriveni plamen, šibice, upaljači.
 • Opasne hemikalije ili bilo koje hemikalije iz domaćinstva uključujući vodu
 • Visoko zapaljivi materijali, tečnosti i gasovi.
 • Oštri predmeti (naprimjer šprice, igle, pipete, noževi).
 • Droga
 • Suhi led ili bilo koji čvrsti sublimat
 • Radioaktivni materijali.
 • Primjenjivi laseri.
 • Ljudska ili životinjska hrana
 • Svjetlo, zvuk, miris projekta ili bilo koji drugi način izlaganja koji će ometati ostale učesnike
 • Otvorene baterije sa mogućnošću pristupa njenim ćelijama.
 • Visokonaponska oprema mora da bude zaštićena sa uzemljenom metalnom kutijom ili kavezom kako bi se zaštitio slučajni kontakt. Žice, prekidači i metalni dijelovi moraju da budu izvan dometa za pristup.
 • Električni krugovi od 220 V AC moraju da imaju dozvolu potpisanu od strane određene laboratorije sa uzemljenim utikačem. Izlaganja su dozvoljena do 300 W
 • Sve žice moraju biti na prikladan način izolirane
 • Neizolirane žice i prekidači su dozvoljeni samo kod niskog napona, kod niskonaponskih krugova od 12 V ili manje
 • Spajanje na 220 V mrežu mora biti sa usklađenim propisima uz korištenje već usvojenih spojeva
 • Uređaji koji emitiraju ultraljubičasto svjetlo moraju da budu opremljeni sa određenim filterima za zaštitu očiju
 • Druge informacije vezane za izlaganje   
 • Projektna dokumentacija nije potrebna, ali je preporučena. Učenici bi trebali da naprave svoje vlastite kopije kako bi prezentovali svoje teme
 • Sve sudije će imati sažetak radova učesnika prije ocjenjivanja tako da nije potrebno da se dostavljaju kopije sažetaka sudijama
 • U dvorani za izlaganje nije dozvoljeno unositi hranu niti piće osim male količine vode neophodne za vlastite potrebe
 • U dvorani za izlaganje nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona. CD, MP3 playeri i igrice su dozvoljeni u prostoru za izlaganje ukoliko ne ometaju ostale učesnike

 

Top