Indukcioni grijač

Kategorija: Inžinjering

Indukcioni grijač je elektronički sklop koji ima mogućnost brzog i beskontaktnog zagrijavanja grijanog predmeta. Ovaj tip zagrijavanja danas se dosta koristi u industrijskoj obradi metala, a upotreba…

Projekat

Naziv projekta: Indukcioni grijač
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Indukcioni grijač je elektronički sklop koji ima mogućnost brzog i beskontaktnog zagrijavanja grijanog predmeta. Ovaj tip zagrijavanja danas se dosta koristi u industrijskoj obradi metala, a upotreba indukcionih grijača ima veliki potencijal i u domaćinstvu. Kada kroz zavojnicu protiče naizmjenična struja, u zavojnici i oko nje generiše se promjenljivo elektromagnetno polje. Indukciono grijanje podrazumjeva zagrijavanje elektroprovodnih radnih predmeta usljed proticanja vrtložnih struja, koje nastaju dejstvom promjenjivog elektromagnetnog polja na radni grijani predmet (komad). Intenzitet zagrijavanja radnog predmeta zavisi od amplitude električne struje koja protiče kroz njega, otpornosti radnog predmeta, dubine prodiranja i vremena zagrijavanja. Gustina vrtložnih struja je najveća na površini, a opada prema sredini radnog predmeta. Povećanjem frekvencije dubina prodiranja zagrijavanja se smanjuje, povećanjem napona povećava se intenzitet zagrijavanja. Indukciono grijanje se zbog izrazitih prednosti u odnosu na klasične metode grijanja, primjenjuje za površinsku obradu metala, kaljenje, tvrdo lemljenje, zagrevanje radnih predmeta prije kovanja i drugo.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Nedim Habibović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Haris Bičević

Škola

Naziv škole: Elektrotehnička škola za energetiku
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Ernad Jabandzić
Top